Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahatler

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 11.05.2017

Karar No : MFYK: 2017/

Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri/elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerde aşağıdaki kuralların uygulanmasına karar verilmiştir;

Yurtiçi görevlendirmelerde;

 1. Bir takvim yılı içinde en fazla 3 kez destekli görevlendirme yapılabilir. Bu Fakülte Desteği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Fakülte Bütçesi veya Fakültenin diğer kaynaklarından (TÜBİTAK projeleri Dekanlık payı vb.) kullandırılabilir.

 1. Yurtiçinde düzenlenen ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara bildirili katılımlarda talep edildiği takdirde yolluk, harcırah, konaklama (6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33/d maddesi uyarınca) ve kongre katılım ücretleri ödenir. Bildirisiz katılımlarda ise yalnızca yolluk ödenir.

 1. Altıyüz km’nin altında olan mesafeler için öğretim üyelerinin talebi doğrultusunda otobüs, tren veya 200 TL’ye kadar uçak desteği verilir.

 1. Yurtiçi toplantılara bildirili katılımda, bildiride birden çok yazar varsa, yazarlardan yalnızca birisi yolluk, harcırah, konaklama ve kongre katılım desteği alabilir. Diğer yazarlar talep ettikleri taktirde bildirisiz katılım şartlarına göre yalnızca yolluk desteği alabilirler.

 1. Ulusal toplantılara bildirili katılımlarda toplantı kayıt ücreti olarak Fakülte kaynaklarından verilecek destek miktarı 200 TL ile sınırlandırılmıştır.

 1. Yurtiçinde yapılacak uluslararası toplantılarda kongre katılım ücreti olarak o takvim yılına ait yurtdışı hakkına mahsuben ödeme yapılabilir. Bu miktar Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen en düşük yurtdışı destek miktarını geçemez. Aynı takvim yılında yurtdışı seyahati yapılması durumunda ödenen miktar yurtdışı desteğinden düşülür. Ayrıca bu desteği alan öğretim elemanlarının yurtdışı seyahatlerine 200 TL ek destek verilir.

 1. Yurtiçinde yapılan uluslararası toplantılara bildirili katılan ve yurtdışı hakkına mahsuben bir ödeme talep etmeyen öğretim elemanlarının kayıt ücreti 200 TL’ye kadar karşılanır.

 1. Yurtiçi görevlendirmelerde görevlendirme tarihi, toplantı tarihinin bir gün öncesi ve bir gün sonrasının dışında talep edilemez.

 1. Rektörlük tarafından resen yapılacak tüm görevlendirmeler ve başka bir üniversitede yapılan Doçentlik bilim sınavı görevlendirmeleri yukarıda bahsi geçen kısıtlamalara tabi değildir.

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Ulusal nitelikteki bilimsel toplantılara Fakültemiz öğretim üyelerinin/elemanlarının bildirili katılımlarına 900 Türk Lirasına kadar destek verilir.

 1. Tüm görevlendirmelerde en az onbeş gün önce Dekanlığa başvurulması gerekmektedir.

 1. Özel durumlar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 1. Bu düzenlemeler kapsamında; 07.08.2003 tarih ve MFYK:2003/599, 12.05.2011 tarih ve MFYK:2011/371, 12.11.2015 tarih ve MFYK:2015/1038, 12.11.2015 tarih ve MFYK: 2015/1039 sayılı kararların iptal edilmesine karar verilmiştir.

Yurtdışı görevlendirmelerde;

 1. Bir takvim yılı içinde öğretim üyelerine yurtdışında bildirili olarak yalnızca bir kez destek verilebilir. Bu Fakülte Desteği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Fakülte Bütçesi veya Fakültenin diğer kaynaklarından (TÜBİTAK projeleri Dekanlık payı vb.) kullandırılabilir.

 1. Fakültemize tahsis edilen ödeneklerin bilimsel toplantılara katılmak üzere kullanımı sırasında, sunulacak bildirilerde yazarların adresi olarak Fakültemizin ilgili Bölümlerine yer verilmesi zorunludur.

 1. Tüm görevlendirmelerde en az onbeş gün önce Dekanlığa başvurulması gerekmektedir.

 1. Yurtdışı görevlendirmelerde talep edilen görevlendirme süresi (bölgelere göre toplantı tarihinin öncesi ve sonrasına eklenecek gün sayısı) Üniversite Senatosu tarafından belirlendiği şekliyle uygulanır.

 1. Fakültemizde yeni göreve başlayan Yardımcı Doçentlere, Doçent ünvanını almış olanlar da dahil, Yardımcı Doçent kadrosuna atanmalarını izleyen ilk üç yıl içinde kullanılmak üzere, bilimsel amaçlı toplantılara katılmak amacıyla toplam 1000 Avro tutarında ek yurtdışı seyahat desteği sağlanır.

 1. Bir takvim yılı içinde kullanılacak seyahat desteğine ek olarak Fakültemiz Bölüm Başkanlarına bilimsel ve eğitim amaçlı toplantılara katılmak ya da temaslarda bulunmak üzere yılda bir kez 7 güne kadar yurtdışı seyahat desteği verilebilir.

 1. Doktora yeterlilik sonrası Araştırma Görevlilerine uluslararası bir kongreye bildirili katılmak üzere yılda bir kere yurtdışı desteği verilebilir. Bu Fakülte Desteği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Fakülte Bütçesi veya Fakültenin diğer kaynaklarından (TÜBİTAK projeleri Dekanlık payı vb.) kullandırılabilir.

 1. Yurtdışı toplantılara bildirili katılımda, bildiride birden çok yazar varsa, yazarlardan sadece birisi üniversite katkısı ve desteği ile toplantıya katılabilir.

 1. Özel durumlar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 1. Bu düzenlemeler kapsamında; 25.04.1996 tarih ve MFYK:1996/259, 13.05.2004 tarih ve MFYK:2004/409, 06.09.2005 tarih ve MFYK:2005/740, 02.02.2012 tarih ve MFYK:2012/80, 13.02.2014 tarih ve MFYK:2014/151 sayılı kararların iptal edilmesine karar verilmiştir.

Prof.Dr.R.Tuna BALKAN Prof.Dr.Ferdanur ALPASLAN

(DEKAN V.)

Prof.Dr.Ahmet YAKUT Prof.Dr.Mustafa KUZUOĞLU

Doç.Dr.H.Emrah ÜNALAN Doç.Dr.Almıla GÜVENÇ YAZICIOĞLU

Y.Doç.Dr.Damla EROĞLU PALA